O projekcie

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT   23.10.2013 R.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

SZANSA DLA WSZYSTKICH

Obraz 111

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA  INWESTYCJA
Projekt „Szansa dla wszystkich”, realizowany jest przez Dzielnicę Bielany m. st. Warszawy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Cel główny:
Wyrównanie szans edukacyjnych 200 dzieci z ZS 52, ZS 110 i SP 209 ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz uczniów z niskimi wynikami z egzaminów zewnętrznych, poprzez zajęcia pozalekcyjne w trakcie trwania projektu
Cele szczegółowe:
Podniesienie kompetencji 200 uczniów z trzech szkół
Zwiększenie motywacji uczniów do większej aktywności na rzecz podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji
Grupy docelowe:
Projektem zostanie objętych 200 uczniów z 3 szkół dzielnicy Bielany
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 209  w Warszawie
ZESPOŁU SZKÓŁ nr 52  w Warszawie
ZESPOŁU SZKÓŁ nr 110 w Warszawie
Uczniowie, którzy doznają niepowodzeń szkolnych, mają niską samoocenę swoich możliwości.
Etapy rekrutacji:
Szeroka informacja o projekcie skierowana do rodziców/opiekunów prawnych
Spotkania i prezentacje w placówkach szkolnych
Plakaty (z uwzględnieniem niestereotypowego wizerunku kobiet i mężczyzn)
Umieszczenie informacji na stronach www
Utworzenie list uczestników, podpisanie deklaracji uczestnictwa przez rodziców/ opiekunów prawnych
Utworzenie listy rezerwowej
Ocena kandydatów do projektu zgodnie z kryteriami
Kryteria rekrutacji:
Poziom osiągnięć edukacyjnych (informacje od wychowawców)
Sytuacja rodzinna uczniów (informacja od pedagoga szkolnego)
Poziom znajomości języka angielskiego oraz języka rosyjskiego (przypisanie do poszczególnych grup zaawansowania)
Preferencje uczniów w wyborze zajęć (matematyka, informatyka, język obcy) poprzez ankiety
Podczas rekrutacji uczniów podjęte będą specjalne działania skierowane do dziewczynek mające na celu zachęcenie ich do udziału w zajęciach matematycznych i informatycznych.
Kryteria rekrutacji uczniów- w pierwszej kolejności do projektu będę kwalifikowani uczniowie, którzy osiągnęli niskie wyniki z egzaminów zewnętrznych oraz z testów diagnostycznych.
Równoległym kryterium będzie trudna sytuacja materialna uczniów
Zajęcia prowadzone w ramach projektu:
Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego
Zajęcia pozalekcyjne z języka rosyjskiego
Zajęcia pozalekcyjne z informatyki i zastosowania komputerów
Zajęcia pozalekcyjne z matematyki
Zajęcia językowe:
Są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie dzieci nauką języka angielskiego i rosyjskiego, z której często muszą rezygnować ze względów finansowych. W celu realizacji zajęć zostaną opracowane i zakupione specjalistyczne materiały oraz odpowiedni sprzęt elektroniczny (m. in. tablica interaktywna).
Zajęcia będą prowadzić doświadczeni nauczyciele w danej szkole. Część zajęć odbędzie się w Mediatece.
Na każdego uczestnika przypadają zajęcia raz w tygodniu. Będą to zajęcia pozalekcyjne, popołudniowe.
W celu regeneracyjnym każdy uczestnik otrzyma podwieczorek.
Zajęcia z informatyki i zastosowania komputerów:
Zajęcia upowszechniają technologię informatyczną. Obejmują m.in. Podstawowe elementy budowy komputera i jego funkcje oraz zasady bezpiecznego korzystania ze źródeł informatycznych.
W celu realizacji zajęć zostaną opracowane i zakupione materiały dydaktyczne oraz odpowiedni sprzęt elektroniczny (m. in. tablica interaktywna).
Zajęcia będą prowadzić doświadczeni nauczyciele w danej szkole. Na każdego uczestnika przypadają zajęcia raz w tygodniu. Będą to zajęcia pozalekcyjne, popołudniowe.
W celu regeneracyjnym każdy uczestnik otrzyma podwieczorek.
Zajęcia z matematyki:
Zajęcia będą wyrównywać szanse edukacyjne i rozwijać zainteresowania dzieci liczbami i obliczeniami matematycznymi. Przedstawia naukę matematyki w świetle nowoczesnych metod .
W celu realizacji zajęć zostaną opracowane i zakupione specjalistyczne materiały oraz odpowiedni sprzęt elektroniczny (m. in. tablica interaktywna).
Zajęcia będą prowadzić doświadczeni nauczyciele w danej szkole. Na każdego uczestnika przypadają zajęcia raz w tygodniu. Będą to zajęcia pozalekcyjne, popołudniowe.
W celu regeneracyjnym każdy uczestnik otrzyma podwieczorek.
Inne działania zaplanowane w ramach realizacji projektu:
Obóz językowy dla uczniów, którzy wykażą się największym zaangażowaniem w czasie zajęć.
Konferencja podsumowująca całokształt pracy w projekcie. Uczestniczy otrzymają dyplomy, przedstawiona będzie prezentacja ewaluacji projektu przygotowana przez wyspecjalizowaną w tym zakresie osobę.
Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach mają zapewnione bezpłatne:
podręczniki do wszystkich przedmiotów
zeszyty ćwiczeń
materiały piśmiennicze
podwieczorki

Możliwość komentowania jest wyłączona.