Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Bielany m.st. Warszawy

ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa

tel. 022 373 36 74
faks 022 373 36 33

Dyrektor: Zofia Klusek

e-mail: sekretariat@dbfobielany.waw.pl


Godziny Pracy

Godziny pracy Biura:
8:00-16:00

Godziny pracy Radcy Prawnego:
poniedziałek: 09:00-12:00
wtorek: 09:00-12:00
środa: 09:00-12:00
czwartek: 09:00-12:00

Godziny pracy Kasy:
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek, środa, czwartek: 11:00-15:00
piatek: 11:00-13:00

w dni wypłat wynagrodzeń
nauczyciele: 11:00-16:00
pracownicy administracji
i obsługi: 11:00-16:00

Wypłaty gotówkowe w ostatnim dniu roboczym
każdego miesiąca przyjmowane będą
w kasie DBFO do godz. 13:00

Godziny pracy Pokoju 382:
przyjmowanie rachunków, faktur,
rozliczanie zaliczek, itp.
8:00 - 15:00
Zamówienia publiczne
Aktualności
« Powrót do strony głównej

2013-06-18
aktualnosci

Nabór - Stanowisko Referenta/Starszego referenta w kasie

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko Referenta/Starszego referenta w kasie
Nr ref.: 2/2013

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

• przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat, w tym wystawianie przekazów pocztowych,
• uzupełnianie pogotowia kasowego,
• sporządzanie raportów kasowych oddzielnie dla każdej jednostki i konta bankowego,
• pobieranie gotówki z banku, wpłacanie gotówki do banku,
• przygotowywanie dokumentów do rozliczeń bankowych,
• wypisywanie czeków gotówkowych dla pracowników placówek

Wymagania konieczne:

• wykształcenie wyższe ekonomiczne,
• bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
• stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
• obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

• znajomość przepisów dotyczących finansów i rachunkowości, w tym finansów publicznych,
• znajomość zasad funkcjonowania budżetu szkoły, w tym znajomość klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków ,
• praktyka w wykonywaniu czynności o podobnych charakterze,
• uczciwość, dokładność, zaangażowanie, systematyczność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• wypełniony Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia
• własnoręcznie podpisane CV,
• własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
• pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
• pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• pisemne oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: referent w kasie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 ze zm.),
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DBFO – Bielany m. st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku referenta w kasie prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 1 lipca 2013 roku na adres:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
(III piętro, pokój 374)
z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.:2/2013”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.


Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy
3. Informacja o wynikach naboru

2013-06-18
aktualnosci

Nabór - Stanowisko Referenta/Starszego Referenta w Samodzielnym Referacie Kadr i Organizacji

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko Referenta/Starszego Referenta w Samodzielnym Referacie Kadr i Organizacji
Nr ref.: 1/2013

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

• ewidencjonowanie operacji gospodarczych szkół i placówek oświatowych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m. st. Warszawa,
• współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie przygotowywania i obsługi przetargów z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez szkoły i placówki oświatowe,
• dbanie o należyte funkcjonowanie kontroli zarządczej i systemu zarządzania ryzykiem w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy,


Wymagania konieczne:

• wykształcenie wyższe,
• bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
• stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
• obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

• praktyka w wykonywaniu czynności o podobnych charakterze,
• wykształcenie prawnicze,
• uczciwość, dokładność, zaangażowanie, systematyczność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• wypełniony Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia
• własnoręcznie podpisane CV,
• własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
• pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
• pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• pisemne oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: referent/starszy referent w samodzielnym referacie kadr i organizacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 ze zm.),
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DBFO – Bielany m. st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku referenta/starszego referenta w samodzielnym referacie kadr i organizacji prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 1 lipca 2013 roku na adres:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
(III piętro, pokój 374)
z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.:1/2013”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.


Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy

3. Wynik naboru

2013-05-21
aktualnosci

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na najem na okres 3 lat części budynku o powierzchni 253,21m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności przedszkolnej w budynku Szkoły Filialnej przy ul.Arkuszowej 202 w Warszawie.

Pobierz

2013-04-25
aktualnosci

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem na okres 3 lat części budynku o powierzchni 253,21m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności przedszkolnej w budynku Szkoły Filialnej przy ul.Arkuszowej 202 w Warszawie.

Pobierz

2012-09-07
aktualnosci

Minimalne wynagrodzenie nauczycieli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Informujemy, że w dniu 3 lipca 2012 roku podpisane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.  (Dz.U. z 2012 r.  poz. 790).

Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem wynagradzania nauczycieli przyjętym przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą Nr LII/1581/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r.

- wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli stażystów zwiększa się o 100 złotych oraz dla nauczycieli kontraktowych o 65 złotych.

- wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego oraz studium nauczania początkowego zrównuje się z wynagrodzeniem zasadniczym nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym licencjata bez przygotowania pedagogicznego, dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, określonych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

Pobierz rozporządzenie

2012-09-07
aktualnosci

Dodatek motywacyjny nauczycieli

ZMIANA  REGULAMINU  DOTYCZĄCEGO  NIEKTÓRYCH  ZASAD WYNAGRADZANIA  NAUCZYCIELI  ZATRUDNIONYCH  W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Bielany,

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 lipca 2012 br. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę Nr XXXIX/1036/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Uchwała wprowadza od 1 września 2012 r. zmiany do ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5 § 6 Regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1581/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę. Zmiany dotyczą planowania środków na dodatki motywacyjne na jeden etat dla nauczycieli, w tym nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i doradców metodycznych oraz maksymalnej i minimalnej wysokości tego dodatku.


Tekst uchwały znajduje się w załączniku.

Pobierz uchwałę

2012-09-05
aktualnosci

Informacja na temat sprawozdania SIO - edycja wrzesień 2012

Uprzejmie informujemy, że procedura składania sprawozdań SIO wg stanu na 10 września 2011 r. oraz 30 września 2012 r. jest taka sama, jak dotychczas. Sprawozdania należy wykonać w najnowszej wersji aplikacji SIO (obecnie jest to wersja 3.13.0), którą można pobrać na stronie MEN:
http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/134.html
lub otrzymać na płycie CD w DBFO w pok. 379.
Wydruki i wyeksportowane pliki z danymi należy składać w siedzibie DBFO w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Żeromskiego 29, pok. 379.  Plik z zaszyfrowanymi danymi można wcześniej przesłać mailem na adres:
wwrzesinski@dbfobielany.waw.pl
Terminy składania sprawozdań:
1.     Sprawozdania na dzień 10 września – do dnia 13 września 2012 r.
UWAGA: tego sprawozdania nie składają niepubliczne przedszkola.
2.     Sprawozdania na dzień 30 września – do dnia 3 października 2012 r.
Przypominamy, że dane w sprawozdaniach, zwłaszcza dane subwencyjne, związane z liczbą uczniów muszą się zgadzać z aktualną wersja arkusza organizacyjnego i pod tym kątem będą weryfikowane przed przekazaniem sprawozdań do Biura Edukacji.
Przypominamy, że stronie
http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-centrum-pomocy.html
w dziale Centrum Pomocy SIO mogą Państwo znaleźć instrukcje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące tak pracy z samym programem, jak i kwestii merytorycznych.

2012-09-04
aktualnosci

WYPRAWKA SZKOLNA

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2012 r. poz. 706) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach I-IV szkół podstawowych oraz w klasach I zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2012/2013 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży (w tym w szkołach ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół policealnych).

Zgodnie z instrukcją Biura Edukacji

 1. Wszystkie wnioski (także wnioski uzupełniające) należy złożyć w szkole najpóźniej do dnia 10 września 2012 r.
 2. W roku szkolnym 2012/2013 uprawnionymi do otrzymania pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna” są uczniowie pobierający naukę w klasach I – IV szkół podstawowych oraz w klasach I zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących:

a)      z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł netto, a w przypadku uczniów klas I szkół podstawowych nie przekracza kwoty 504 zł netto,

b)      nieobligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kwotę 351 zł netto, ale w rodzinie występuje:

-        ubóstwo,

-        sieroctwo,

-        bezdomność,

-        bezrobocie,

-        niepełnosprawność,

-        długotrwała lub ciężka choroba,

-        przemoc,

-        potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

-        bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

-        trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

-        trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

-        alkoholizm lub narkomania,

-        zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe.

            pkt b nie dotyczy uczniów pobierających naukę w klasach I szkół podstawowych

 1. W związku z podwyższeniem od dnia 1 października 2012 roku oraz od dnia 1 listopada 2012 roku tzw. kryteriów dochodowych, uprawnionymi do otrzymania pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna” są:

 

-     uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę wynosi więcej niż 504 zł netto, ale nie przekracza 539 zł netto, w przypadku uczniów klas I szkół podstawowych

-     uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę wynosi więcej niż 351 zł netto, ale nie przekracza 456 zł netto, uczniów klas II – IV szkół podstawowych oraz uczniów klas I zasadniczych szkół zawodowych, techników lub liceów ogólnokształcących, którzy nie uzyskali dofinansowania poza kryterium dochodowym

 

Wnioski uzupełniające rodzice oraz inne osoby uprawnione mogą składać w szkołach, w terminie do 10 września br., przy czym zostaną one rozpatrzone po 30 września 2012 r., a w przypadku uczniów klas I szkół podstawowych po 31 października 2012 r., to jest po wyjściu w życie przepisów podwyższających tzw. kryteria dochodowe  (to jest po 1 października 2012 roku, a w przypadku uczniów klas I szkół podstawowych po 1 listopada 2012 roku).

 

 1. Maksymalną wartość pomocy obrazują poniższe tabele:

a)         dla uczniów którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej

Osoby uprawnione

Kwota dofinansowania zakupu podręczników

uczeń klasy I - III szkoły podstawowej

180 zł

uczeń klasy IV szkoły podstawowej

210 zł

uczeń klasy I zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub liceum ogólnokształcącego

352 zł

b)        dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Typ szkoły

Klasa

Rodzaj niepełnosprawności

Kwota dofinansowania

szkoła podstawowa

I-III

uczeń słabowidzący

180 zł

I-III

uczeń niesłyszący

180 zł

I-III

uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

180 zł

I-III

uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi (koniecznie z jedną z niepełnosprawności: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim)

180 zł

IV-VI

uczeń słabowidzący

210 zł

IV-VI

uczeń niesłyszący

210 zł

IV-VI

uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

210 zł

IV-VI

uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi (koniecznie z jedną z niepełnosprawności: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim)

210 zł

gimnazjum

I-III

uczeń słabowidzący

325 zł

I-III

uczeń niesłyszący

325 zł

I-III

uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

325 zł

I-III

uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi (koniecznie z jedną z niepełnosprawności: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim)

325 zł

zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące,  liceum profilowane

wszystkie klasy

uczeń słabowidzący

352 zł

wszystkie klasy

uczeń niesłyszący

352 zł

wszystkie klasy

uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

352 zł

wszystkie klasy

uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi (koniecznie z jedną z niepełnosprawności: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim)

352 zł

 

 

 

 1. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.

a)      W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - \"Wyprawka szkolna”.

b)      W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

 

Wnioski do pobrania

Druk nr 1 wzor wniosku trudna sytuacja ekonomiczna lub życiowa .doc

Druk nr 2 wzor wniosku orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego .doc

Druk nr 3 wniosek uzupelniajacy .doc

 

 

2012-03-23
aktualnosci

Wydatki na oświatę w Dzielnicy Bielany w 2011 roku

2012-03-02
aktualnosci

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w związku z nieobecnością Radcy Prawnego, od dnia 1 marca obsługę prawną dla szkół i placówek oświatowych prowadzić będzie Kancelaria Prawna. Dyżury w siedzibie DBFO: wtorki i czwartki w godz. 8:00 - 10:00. W pozostałe dni prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Dokładne dane zostały przekazane do szkół i placówek 29 lutego 2012 roku drogą mailową.

2012-02-09
aktualnosci

Stanowisko Referenta Starszego Referenta w Wydziale Płac

Stanowisko Referenta/Starszego Referenta w Wydziale Płac

Nr ref.: 2/2012

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

 • przyjmowanie dokumentów szkół i placówek oświatowych dla celów naliczania wynagrodzeń,
 • sprawdzanie kompletności i rzetelności otrzymywanych ze szkół i placówek oświatowych dokumentów,
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy pracowników obsługiwanych placówek oświatowych na podstawie dokumentów przekazywanych przez Dyrektorów szkół i placówek,
 • prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń oraz kart zasiłków chorobowych,
 • dokonywanie potrąceń z list płac zgodnie z przepisami oraz deklaracjami i oświadczeniami pracowników,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wykonywania przelewów wynagrodzeń i innych świadczeń na rachunki bankowe lub wypłaty w kasie zgodnie z obowiązującymi terminami,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich oraz naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w terminach przyjętych do wypłaty,
 • przekazywanie i sporządzanie do ZUS raportów miesięcznych dla wszystkich zatrudnionych w placówkach pracowników,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do odprowadzania składek ZUS i podatku,
 • sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach dla wszystkich pracowników i dla Urzędów Skarbowych oraz informacji o dokonanych w danym miesiącu potrąceniach składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie druków ZUS RP-7 w części dotyczącej wynagrodzeń będących podstawą naliczania rent i emerytur dla zatrudnionych lub zwolnionych pracowników z obsługiwanych placówek oświatowych,
 • sporządzanie zaświadczeń do ZUS o wysokości osiągniętego przychodu dla pracowników emerytów obsługiwanych placówek oświatowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych w części dotyczących wynagrodzeń,
 • wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach dla pracowników obsługiwanych szkół i placówek oświatowych,
 • monitorowanie spłat pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego we współpracy z Wydziałem Księgowości,
 • sporządzanie informacji lub deklaracji PFRON o zatrudnieniu, wysokości należnej wpłaty.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
 • znajomość przepisów dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, Karty Nauczyciela, przepisów dotyczących pracowników samorządowych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • komunikatywność,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • praktyka w wykonywaniu czynności o podobnym charakterze,
 • znajomość zasad funkcjonowania budżetu szkoły,
 • znajomość programu „Płatnik”,
 • umiejętność pracy w zespole,
  • uczciwość, dokładność, zaangażowanie, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,*
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”*

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 21 lutego 2012 roku na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

ul. Żeromskiego 29

01-882 Warszawa

(III piętro, pokój 374)

z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.:2/2012”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy

2012-02-06
aktualnosci

Ogloszenie referent do księgowości 2012

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

Stanowisko Referenta/Starszego Referenta w Wydziale Księgowości

Nr ref.: 1/2012

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
 • przyjmowanie dokumentów finansowych szkół i placówek oświatowych,
 • sprawdzanie kompletności i rzetelności dokumentów otrzymywanych ze szkół i placówek oświatowych,
 • dekretacja dowodów księgowych,
 • analiza i uzgadnianie wydatków z kosztami,
 • analizowanie kont rozrachunkowych, uzgadnianie sald i należności,
 • monitorowanie wykonania budżetu do wysokości zatwierdzonych na dany rok planów finansowych w zgodności do odpowiedniej placówki,
 • współpraca z dyrektorami obsługiwanych jednostek w zakresie windykacji należności,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych (wraz z naliczeniem umorzeń)
 • koordynacja czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych w obsługiwanych placówkach,
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz bilansów,
 • prowadzenie obsługi finansowo – księgowej funduszu socjalnego,
 • prowadzenie rejestru podatku VAT – sprzedaży oraz zakupu oraz sporządzanie deklaracji VAT 7,
 • przygotowywanie rachunków, not księgowych, odsetkowych i przypisów należności,
 • w zakresie rozliczeń: kontrola dyscypliny budżetowej w/w szkół i placówek oświatowych poprzez comiesięczne uzgadnianie z kontami księgowymi wydatków według klasyfikacji budżetowej, zgłaszanie przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych, sporządzanie zestawień z realizacji wydatków do celów analitycznych,
 • przygotowywanie płatności z poszczególnych kont obsługiwanych szkół i placówek na podstawie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych,
 • przyjmowanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania,
 • wystawianie dowodów KP i KW.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie ekonomiczne,
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • komunikatywność,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów dotyczących finansów i rachunkowości, w tym finansów publicznych,
 • praktyka w wykonywaniu czynności o podobnych charakterze,
 • znajomość zasad funkcjonowania budżetu szkoły, w tym znajomość klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,
 • umiejętność pracy w zespole,
  • uczciwość, dokładność, zaangażowanie, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,*
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”*

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 17 lutego 2012 roku na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

ul. Żeromskiego 29

01-882 Warszawa

(III piętro, pokój 374)

z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.:1/2012”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy

2011-12-23
aktualnosci

Wesołych Świąt

2011-12-21
aktualnosci

Informacja

W związku z końcem roku kalendarzowego i prawidłowym zamknięciem roku budżetowego  

w dniu 30 grudnia 2011 roku kasa DBFO będzie nieczynna.

 

2011-11-17
aktualnosci

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty – Kierownika projektu ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych – szansa dla wszystkich”

 

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

Stanowisko Specjalisty – Kierownika projektu ”Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych – szansa dla wszystkich”

3/4 etatu (zadaniowy czas pracy)

Nr ref.: 3/2011

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

 • koordynacja i realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, budżetem zadań projektowych oraz regulacjami obowiązującymi w POKL
 • dbałość o wszelkie działania związane z promocją projektu,
 • wyłonienie wykonawców zewnętrznych do realizacji zadań projektowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i procedurami obowiązującymi w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
 • planowanie czynności projektowych, koordynacja, monitoring i kontrola wykonywanych zadań projektowych oraz prac merytorycznych poszczególnych pracowników i specjalistów zatrudnionych w projekcie,
 • sporządzanie wniosków o płatność oraz rozliczenia końcowego realizacji projektu,
 • prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w POKL,
 • opracowanie informacji o projekcie na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Bielany m.st. Warszawy

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • kursy dotyczące wdrażania projektów współfinansowanych z POKL
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane:

 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
 • studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania projektami, prawa unii europejskiej,
 • dobra znajomość problematyki funduszy strukturalnych, w szczególności regulacji i przepisów EFS,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych,
 • samodzielność, odpowiedzialność, efektywność w realizacji zadań, umiejętność dotrzymywania terminów, umiejętność motywowania innych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,*
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”*

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 29 listopada 2011 roku. na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

ul. Żeromskiego 29

01-882 Warszawa

(III piętro , pokój 374)

z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty – Kierownika projektu, nr ref.:3/2011”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy

 

 

2011-10-11
aktualnosci

Nowe opłaty za przedszkola

Szanowni Rodzice,

informuję, że 22 września 2011 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę dotyczącą opłat za przedszkola w Warszawie.

Uchwała wprowadziła:

 • bezpłatny czas pobytu obejmujący więcej niż 5 godzin dziennie - od godziny otwarcia przedszkola do godz. 13,
 • zmienione stawki godzinowe - stawka za każdą „płatną” godzinę została ujednolicona i wyniesie 2,60 zł,
 • ulgę prorodzinną poprzez wprowadzenie 25% ulgi w opłacie za każde dziecko dla rodzin wielodzietnych, których dzieci uczęszczają do samorządowych lub niepublicznych przedszkoli; rodzice będą mogli dokonać wyboru ulgi – powyższa ulga, czy zwolnienie z opłat ze względu na kryterium dochodowe,
 • uproszczenie systemu rozliczeń - deklaracja nie ma wpływu na wysokość opłaty, a jedynie ma służyć zaplanowaniu pracy przedszkola; miesięczna opłata ustalana będzie na podstawie faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu i pobierana po zakończeniu miesiąca,
 • opłaty za wrzesień zostaną naliczone według nowej stawki godzinowej.

Pozostałe zapisy uchwały z dnia 16 czerwca br., ze zmianami z dnia 25 sierpnia br. nadal obowiązują.

Dyrektor Biura Edukacji

Jolanta Lipszyc

 

Informacji na temat zasad naliczania i rozliczania opłat za przedszkole udzielają również pracownicy Urzędu Dzielnicy:

 Bielany

 • Bożena Walo – 22 37 33 368
 • Robert Tkaczyk – 22 37 33 338

Uchwały w sprawie opłat za przedszkola:

 1. Uchwała nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy
 2. Uchwała nr XXI/424/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy
 3. Uchwała nr XXIII/463/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy
2011-09-12
aktualnosci

Aplikacja do naliczania opłat za przedszkole

Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją przeznaczoną do naliczania opłat za przedszkola.

Aplikacja do pobrania w zakładce WZORY DOKUMENTÓW -> Aplikacje.

2011-09-02
aktualnosci

Opłaty za przedszkola

Szanowni Rodzice,

Rada m.st. Warszawy podjęła nową uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy, która wchodzi w życie 1 września 2011r.

Uchwała wprowadza następujące zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach publicznych:

 • w godzinach 800 – 1300 przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (5 godzin dziennie),
 • za pozostałe godziny zajęć przedszkolnych, ze względu na rodzaj świadczeń, ustala się dwie stawki opłat, przy czym:

­- za rozpoczętą godzinę zajęć prowadzonych do godz. 800 i po godz. 1600 opłata wynosi 0, 130 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku szkolnym 2011/2012 - 1,80 zł),

­- za rozpoczętą godzinę zajęć prowadzonych pomiędzy 1300 – 1600 opłata wynosi 0, 253 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku szkolnym 2011/2012 - 3,51 zł),

 • jeżeli przedszkole rozpoczyna lub kończy zajęcia o niepełnej godzinie np. 630 lub 645 i 1730 lub1745 opłata za pierwszą i ostatnią godzinę naliczana jest proporcjonalnie (½ lub ¾ stawki godzinowej 1,80 zł),
 • miesięczna opłata, wyliczona jako iloczyn stawki opłaty i liczby godzin świadczeń udzielnych dziecku w danym miesiącu, ustalana jest na podstawie pisemnej deklaracji rodziców (prawnych opiekunów) określającej godziny pobytu dziecka w przedszkolu w każdym dniu tygodnia,
 • jeżeli dziecko korzysta ze świadczeń ponad czas określony w deklaracji, do opłaty za dany miesiąc doliczana jest opłata za dodatkowe godziny świadczeń (za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad czas zadeklarowany przez rodzica),
 • zmiana godzin pobytu dziecka w przedszkolu wymaga zmiany deklaracji,
 • zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego,
  ze skutkiem od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym poinformowano przedszkole o zmianie,
 • w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata podlega zwrotowi. Rodzic informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

Zmniejszenia i zwolnienia z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 • zwalania się z opłat:

­- wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone z rodzinie zastępczej zamieszkującej w Warszawie,

­- jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75 % minimalnego wynagrodzenia
(1 039,50 zł = 1 386, zł *75%)

 • zmniejsza się do 50 % opłatę za świadczenia udzielenie przez przedszkole ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75 % (1 039,50 zł) lecz nie przekracza 100 % (1 386,- zł) minimalnego wynagrodzenia.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektorzy przedszkoli przekażą Państwu, druki deklaracji określające godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz udzielą szczegółowych informacji organizacyjnych.

Jolanta Lipszyc

Dyrektor Biura Edukacji

Informacji na temat zasad naliczania i rozliczania opłat za przedszkole udzielają również pracownicy Urzędu Dzielnicy:

 Bielany

 • Bożena Walo – 22 37 33 368
 • Robert Tkaczyk – 22 37 33 338

Uchwały w sprawie opłat za przedszkola:

 1. Uchwała nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy
 2. Uchwała nr XXI/424/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy
2011-08-19
aktualnosci

ZMIANA ZARZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STOŁÓWEK W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

Informujemy, że 1 września 2011 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr 1398/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 sierpnia  2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

Od 1 września 2011 r. dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00.

 

Pobierz Zarządzenie nr 1398/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r:
http://www.dbfobielany.waw.pl/templates/upload/pliki/zarządzenie nr 1398-2011.doc

 

Pobierz tekst ujednolicony zarządzenia nr 2048/2008 z dnia 11 września 2008 r.
http://www.dbfobielany.waw.pl/templates/upload/pliki/tekst ujednolicony zarządzenia nr 2048-2008r.doc

2011-08-18
aktualnosci

SIO – edycja wrzesień 2011

W związku ze zbliżającą się kolejną edycją sprawozdania SIO uprzejmie informujemy, że:

1. Sprawozdanie wg stanu na dzień 10 września należy składać do dnia 14 września br.

2. Sprawozdanie wg stanu na dzień 30 września należy składać do dnia 5 października br.

Wydruki i wyeksportowane pliki z danymi należy składać w siedzibie DBFO w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Żeromskiego 29, pok. 379.

Plik z zaszyfrowanymi danymi można wcześniej przesłać mailem na adres:

wwrzesinski@dbfobielany.waw.pl

Sprawozdanie należy wykonać w nowej wersji programu SIO - wersji 3.11. Program można pobrać na stronie MEN:

http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/sio-aktualna-wersja-programu.html

lub otrzymać na płycie CD w DBFO (pok. 379).

Zwracamy Państwa uwagę także na fakt uruchomienia przez MEN nowej strony poświęconej SIO:

http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio.html

Na stronie tej, w dziale Centrum Pomocy SIO mogą Państwo znaleźć instrukcje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące tak pracy z samym programem, jak i kwestii merytorycznych.

Przypominamy, że dane, zwłaszcza dane subwencyjne dotyczące liczby uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych, powinny zgadzać się z danymi w aktualnej wersji arkusza organizacyjnego. Prosimy także o sprawdzenie i ewentualną aktualizację danych teleadresowych placówki.

2011-08-17
aktualnosci

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Informujemy, że w dniu 18 lipca 2011 roku podpisane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.  (Dz.U. z 2011 r. Nr 161 poz. 967)

Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem wynagradzania nauczycieli przyjętym przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą Nr LII/1581/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r.

- wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli stażystów zwiększa się o 100 złotych oraz dla nauczycieli kontraktowych o 65 złotych.

- wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego oraz studium nauczania początkowego zrównuje się z wynagrodzeniem zasadniczym nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym licencjata bez przygotowania pedagogicznego, dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, określonych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

 

pobierz:

http://www.dbfobielany.waw.pl/templates/upload/pliki/rozporzadzenieMEN2011.pdf

2011-07-25
aktualnosci

Stanowisko Radcy Prawnego

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Stanowisko Radcy Prawnego

½ etatu (czas pracy w siedzibie Biura 20 godzin)

Nr ref.: 2/2011

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

 • opiniowanie pod względem formalno – prawnym umów, porozumień, projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz innych oświadczeń woli,
 • udzielanie pracownikom Biura porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w sprawach objętych przedmiotem działalności Biura,
 • pomoc pracownikom Biura w opracowywaniu projektów aktów prawnych, zarządzeń, umów, pism urzędowych,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • wydawanie opinii prawnych dla szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro,
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi Dyrektora Biura oraz Dyrektorów szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe z tytułem magistra w zakresie nauk prawnych,
 • wpis na listę radców prawnych,
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • dobra obsługa komputera w zakresie MS Office, Internetu, Lex’a,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane:

 • znajomość następujących regulacji prawnych: kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o systemie oświaty+ przepisy wykonawcze, ustawa o finansach publicznych, Karta Nauczyciela, kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych,
 • znajomość prawa lokalnego w zakresie funkcjonowania oświaty,
 • kreatywność i otwartość na podejmowanie nowych wyzwań, umiejętność analitycznego myślenia oraz poszukiwania konstruktywnych rozwiązań prawnych, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność,
 • doświadczenie w występowaniu przed sądami powszechnymi, Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi,
 • komunikatywność,
 • uczciwość, dokładność, zaangażowanie, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopia zaświadczenia o wpisie na listę radców prawnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,*
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”*

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 16 sierpnia 2011 roku. na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

ul. Żeromskiego 29

01-882 Warszawa

(III piętro , pokój 374)

z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko radcy prawnego, nr ref.:2/2011”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy

 

 

 

2011-07-13
aktualnosci

Obsługa prawna placówek

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany informuje, iż o okresie od 11.07.2011 do 30.09.2011 r. obsługa prawna będzie prowadzona przez kancelarię.

Dyżury w siedzibie DBFO- Bielany w okresie lipiec- sierpień będą pełnione raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach 9:00-11:00 a w miesiącu wrześniu dwa razy w tygodniu:

poniedziałki  w godzinach 9:00-10:30

czwartki w godzinach 9:00-10:30

Ponadto poza dyżurami w DBFO Radcy Prawni kancelarii pozostają do dyspozycji mailowej i telefonicznej pod adresem i numerem telefonu wskazanym poniżej:

-           biuro@kancelariahrk.pl

-           Tel: 22/831 72 00

-           Fax: 22/887 43 61

            W związku z powyższym wnioski o opinie lub porady prawne oraz inne zapytania można składać w sekretariacie DBFO lub przesyłać e- mailem bądź faksem bezpośrednio do Kancelarii.

Wnioski i zapytania winny być podpisane przez kierownika jednostki lub osobę upoważnioną.

            Projekty umów do sprawdzenia pod względem formalnym i prawnym należy składać w sekretariacie DBFO lub u pracowników Wydziału Planowania albo korzystać z dyżurów Radcy w DBFO.

            Pismo ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi obsługi prawnej zostało przesłana do szkół i placówek oświatowych dnia 13 lipca 2011 roku.

2011-06-07
aktualnosci

Stanowisko Referenta w Wydziale Księgowości

  

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Stanowisko Referenta w Wydziale Księgowości

Nr ref.: 1/2011

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

 • przyjmowanie dokumentów finansowych,
 • sprawdzanie kompletności i rzetelności wystawionych dokumentów,
 • przygotowywanie płatności z poszczególnych kont obsługiwanych szkół i placówek na podstawie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych,
 • przyjmowanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania,
 • wystawianie dowodów KP i KW

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • komunikatywność,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie o profilu ekonomicznym,
 • znajomość programu CityDirect,
 • znajomość przepisów dotyczących finansów i rachunkowości, w tym finansów publicznych,
 • praktyka w wykonywaniu czynności o podobnych charakterze,
 • znajomość zasad funkcjonowania budżetu szkoły, w tym znajomość klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,
 • umiejętność pracy w zespole,
  • uczciwość, dokładność, zaangażowanie, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,*
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,*
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”*

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 27 czerwca 2011 roku. na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. warszawy

ul. Żeromskiego 29

01-882 Warszawa

(III piętro , pokój 374)

z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.:1/2011”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy

2011-03-15
aktualnosci

SIO – edycja marzec 2011

Termin przekazania sprawozdań do DBFO - 5 kwietnia 2011 r.

Sprawozdania należy składać w siedzibie DBFO - pok. 106.

Zaszyfrowane pliki z danymi można przekazywać pocztą na adres: wwrzesinski@dbfobielany.waw.pl

Nową wersję programu SIO (aktualnie najnowszą wersją jest 2.10 i tylko nią nalezy się posługiwać) można pobrać na stronie MEN: http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio/pliki-do-pobrania/aktualna-wersja-programu.html lub otrzymać na płycie CD w DBFO (pok. 379).

2011-03-14
aktualnosci

Wykonanie planów wydatków budżetowych w 2010 roku w szkołach i placówkach oświatowych z terenu Dzielnicy Bielany

2011-03-14
aktualnosci

Wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2011 roku dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych.

Informujemy, iż kwota bazowa dla nauczycieli stanowiąca podstawę naliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2011 roku wynosi 2 446,82 zł. Zatem w 2011 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 2 691,50 zł (110% kwoty bazowej).

Podstawa prawna:

 1. art. 53 i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn.zm.)
 2. art. 13 ust. 3 ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011, nr 29, poz. 150).

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 lutego br. przeciętne wynagrodzenie miesięczne pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w gospodarce narodowej w II półroczu 2009 roku wyniosło 2.917,14 zł. Naliczone odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych wynoszą: dla pracowników administracji i obsługi (37,5% przeciętnego wynagrodzenia) – 1.093,93 zł, dla emerytów i rencistów (6,25% przeciętnego wynagrodzenia) – 182,32 zł

2010-12-15
aktualnosci

24 grudnia 2010

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 grudnia 2010 roku Biuro będzie nieczynne.

2010-07-23
aktualnosci

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Informujemy, że w dniu 14 lipca 2010 roku podpisane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.  (Dz.U. z 2010 r. Nr 131       poz. 885)

pobierz >

2010-02-24
aktualnosci

Wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2010 roku dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych.

Informujemy, iż kwota bazowa dla nauczycieli stanowiąca podstawę naliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2010 roku wynosi 2 286,75 zł. Zatem w 2010 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 2 515,43 zł (110% kwoty bazowej).

Podstawa prawna:
 1. art. 53 i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn.zm.)
 2. art. 15 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz.U. 2010, nr 19, poz. 102).
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego br. przeciętne wynagrodzenie miesięczne pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w gospodarce narodowej w II półroczu 2009 roku wyniosło 2.794,25 zł. Naliczone odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych wynoszą: dla pracowników administracji i obsługi (37,5% przeciętnego wynagrodzenia) – 1.047,84 zł, dla emerytów i rencistów (6,25% przeciętnego wynagrodzenia) – 174,64 zł
2010-02-18
aktualnosci

ZMIANA ŚREDNIEGO KURSU ZŁOTEGO STOSOWANEGO PRZY ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2009 roku, nr 224, poz. 1796 zmieniające średni kurs złotego w stosunku do euro stosowany do przeliczenia wartości zamówień publicznych. Średni kurs wynosi obecnie 3,839 i obniża próg, do którego nie stosujemy zapisów ustawy o zamówieniach publicznych do kwoty 53 746 zł netto.
2010-02-18
aktualnosci

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACE W 2010 ROKU

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. (opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 31 lipca 2009 roku, nr 48 poz. 709), od 1 stycznia 2010 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 1 317 zł.

2010-02-18
aktualnosci

ZMIANA WYSOKOŚCI DODATKU MOTYWACYJNEGO W 2010 ROKU

W dniu 19 stycznia 2010 roku ogłoszony został Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2009 roku, które wynosi 3 648,60 zł. Wobec powyższego zgodnie z § 6 pkt. 1,4 i 5 Uchwały LII/1581/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę, wysokość dodatku motywacyjnego wynosi:
ŚREDNIA - 547,29 zł
MAKSYMALNA – 1 094,58 zł
MINIMALNA – 182,43 zł
2009-03-20
aktualnosci

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACE W 2009 ROKU

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Od dnia 1 stycznia 2009 roku ustala się minimalne wynagrodzenie za prace w wysokości 1 276 złotych.
(Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 roku, opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 25 lipca 2008 roku, nr 55 poz. 499)
2009-03-20
aktualnosci

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

W dniu 19 stycznia 2009 roku ogłoszony został Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2008 roku, które wynosi 3.418,61 zł. Wobec powyższego zgodnie z § 6 pkt. 1,4 i 5 Uchwały XXV/850/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę, wysokość dodatku motywacyjnego wynosi:

MAKSYMALNA – 1 025,58 zł
MINIMALNA – 170,93 zł
2009-03-20
aktualnosci

Zmiana ustawy – Karta Nauczyciela.

Uprzejmie informuję, że z dniem 22 stycznia 2009 roku, weszła w życie ustawa z 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. nr.1 poz. 1).

Pobierz ustawę
2009-03-20
aktualnosci

Wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2009 roku dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych.

Z dniem 22 stycznia 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2009 r. Nr 1, poz. 1). Zgodnie z Art. 3 w/w ustawy kwota bazowa dla nauczycieli stanowiąca podstawę kształtowania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dla roku 2009 wynosi 2.177,86 zł.
Zatem w 2009 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 2.395,65 zł (110% kwoty bazowej).

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego br. przeciętne wynagrodzenie miesięczne pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w gospodarce narodowej w II półroczu 2008 roku wyniosło 2.666,77 zł. Naliczone odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych wynoszą: dla pracowników administracji i obsługi (37,5% przeciętnego wynagrodzenia) – 1.000,04 zł, dla emerytów i rencistów (6,25% przeciętnego wynagrodzenia) – 166,67 zł
2009-03-20
aktualnosci

SIO, edycja marzec 2009

Terminy przekazania do DBFO (pok. nr 106) – 3 kwietnia 2009

Placówki przekazują do DBFO:

 1. Wyeksportowany plik z danymi sprawozdania.
 2. Wydruk zestawienia zbiorczego.
Najnowszą wersję aplikacji SIO (obecnie jest to wersja nr 3.6.0) można pobrać:
 1. Na stronach MEN:
  http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio/pliki-do-pobrania.html
 2. W siedzibie DBFO, ul. Schroedera 82, pok. nr 106 (płyta CD)
2009-02-03
aktualnosci

Analiza wykonania planu wydatków budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 2008 roku

2008-10-21
aktualnosci

ZMIANA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W I KATEGORII ZASZEREGOWANIA DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Bielany,

Uprzejmie informuję, że w dniu 2 października br. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę Nr XLI/1276/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
Zgodnie z powyższą uchwałą zmienia się kwota najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników niepedagogicznych. Nowe warunki wynagrodzenia obowiązują od 1 września 2008 r. Tekst uchwały znajduje się w załączniku.

pobierz uchwałę
pobierz tabele zaszeregowań
2008-09-17
aktualnosci

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY NR 2048/2008 z dnia 11 września 2008 roku.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

W nawiązaniu do pisma z dnia 16 września 2008 roku nr DBFO/II/3014/76/DNB/08 (do odbioru w sekretariacie DBFO) zamieszczamy Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki wraz z wzorem wniosku do wiadomości i stosowania.

Pobierz zarządzenie
Pobierz wniosek
2008-09-03
aktualnosci

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z 2008 r. Nr 147, poz. 931), pomoc finansową mogą otrzymać uczniowie rozpoczynający obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie klas I – III szkół podstawowych z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł netto.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach podstawowych i przedszkolach w terminie do dnia 15 września br. W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało jednolity wzór wniosku.

Informacje dotyczące dofinansowania podręczników oraz wzór wniosku z instrukcją można pobrać ze strony Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=1587

Zgodnie z informacją Biura Edukacji, od tego roku nie ma możliwości zwrotu kosztów zakupu podręczników na podstawie oświadczeń, musi być przedłożony dowód zakupu (rachunek lub faktura).
2008-09-03
aktualnosci

SIO – wrzesień 2008 rok

W związku z kolejną edycją sprawozdania SIO-wrzesień 2008 rok uprzejmie informujemy, że najnowsze wersje programu SIO 3,5 jest dostępna do pobrania ze strony MEN:

http://sio.men.gov.pl/programy/programy_do_pobrania.php

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi sprawozdania SIO, publikowanymi na stronie MEN pod adresem:

http://sio.men.gov.pl/informacje/informacje_biezace.php

Tak jak w poprzednim roku konieczne jest dwukrotne sporządzenie sprawozdań SIO we wrześniu: wg stanu na 10 września i wg stanu na 30 września.
Zakres gromadzonych danych jest różny dla każdego z terminów. Dokładne instrukcje merytoryczne dotyczące wprowadzania i przekazywania danych, a także opis działania programu oraz eksportu danych znajdują się pod adresem:

http://sio.men.gov.pl/instrukcje/instrukcje.php

Uprzejmie prosimy o przekazanie sprawozdań SIO do DBFO do dnia 15 września br. wg stanu na 10.09.2008 r. i do dnia 3 października br. wg stanu na 30.09.2008 r. do pokoju nr 106 (Waldemar Wrzesiński, tel. 022-569-63-20)
2008-09-02
aktualnosci

EN-3 - wrzesień 2008 rok

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż stosownie do:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521 ze zm.)

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 36, poz. 202 ze zm.)

także w bieżącym roku jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania sprawozdania EN-3 o stanie zatrudnienia w przedszkolach, szkołach i placówkach wg stanu na dzień 10 września 2008 r.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi sprawozdania EN-3, publikowanymi na stronie MEN pod adresem:

http://www.men.gov.pl/oswiata/istotne/EN3.php

Wypełnione sprawozdania EN-3 należy przekazywać do DBFO do dnia 12 września br. do pokoju nr 106 (Waldemar Wrzesiński, tel. 022-569-63-20).
2008-08-29
aktualnosci

Analiza wykonania planu wydatków budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w I półroczu 2008 roku.

2008-05-07
aktualnosci

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 kwietnia br. Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę Nr XXIX/919/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m. st. Warszawę. pobierz uchwałę
2008-04-09
aktualnosci

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2007 roku w szkołach i placówkach oświatowych z terenu Dzielnicy Bielany.

2008-04-09
aktualnosci

Analiza wykonania planu wydatków budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 2007 roku.

2008-04-02
aktualnosci

Uchwała Nr XXV/850/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy

Dnia 6 marca br. podjęta została Uchwała Nr XXV/850/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2008 roku.
Pobierz uchwałę
2008-04-02
aktualnosci

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 12 marca 2008 nr 42 pozycja nr 257 ukazało się: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
Pobierz rozporządzenie
2008-02-12
aktualnosci

ŚREDNI KURS ZŁOTEGO

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2008 roku weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych og3oszone w Dzienniku Ustaw z 2007 roku, nr 241, poz. 1763.

Średni kurs złotego wynosi: 3, 8771.
2008-01-31
aktualnosci

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Informujemy, że z dniem 29 listopada 2007 roku został og3oszony w Dzienniku Ustaw z 2007 roku, nr 223, poz. 1655 tekst jednolity ustawy „PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”.
Zwracamy się z prośbą o stosowanie w zawieranych umowach nowego oznaczenia miejsca publikacji tekstu jednolitego ustawy „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”.
2008-01-23
aktualnosci

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

Zgodnie z pismem Biura Edukacji z dnia 21 stycznia 2008 roku dotyczącym dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych informujemy, że przy ustalaniu wysokości dodatków motywacyjnych należy uwzględnia poniższe wartości:
- na jeden etat średnio ( 15% z 3 244,22 z3 ) 486,63 z3
- maksymalny ( 2 x średnia ) 973,26 z3
- minimalny ( 1/3 średniej ) 162,21 z3

Powyższe kwoty dodatków motywacyjnych obowiązują w okresie od dnia 1 marca 2008 roku do 31 sierpnia 2008 roku.
2008-01-16
aktualnosci

ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Ustawa z 6 grudnia 2007 roku o zmianie ustawy – KARTY NAUCZYCIELA ( Dz. U. z dnia 29 grudnia 2007 roku, nr 247 poz. 1821 ), która wesz3a w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku zmienia w ustawie KARTA NAUCZYCIELA art. 3. ust.3, który otrzymuje brzmienie:
3 Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi co najmniej 82% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej i ust. 11, który otrzymuje brzmienie: 11. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie pó1niej niż w ciągu 3 miesięcy po og3oszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku oraz art. 53 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć ( po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć ) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli ( po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć ) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3.
Jednocześnie w art. 2 stwierdza, że w roku 2008 kwota bazowa dla nauczycieli, której mowa w art. 30 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą wynosi 2 074, 15.
2008-01-16
aktualnosci

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACE W 2008 ROKU

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Od dnia 1 stycznia 2008 roku ustala się minimalne wynagrodzenie za prace w wysokości 1 126 złotych.
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace w 2008 rok, opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 20 września 2007 roku, nr 171 poz. 1209)
2008-01-09
aktualnosci

Plany finansowe

Już niedługo na naszej stronie dostępne będą plany finansowe na rok 2008 (po zalogowaniu się na stronie).
2008-01-07
aktualnosci

Wzory umów

Niebawem udostępnimy Państwu wzory umów, które będzie można pobrać po zalogowaniu się na stronie.
2008-01-05
aktualnosci

Witamy na naszej stronie!

W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy dla Państwa stronę internetową DBFO - Bielany m.st. Warszawy. Mamy nadzieję, że materiały zawarte na stronie oraz uaktualniane na bieżąco informacje usprawnią naszą współpracę.
2007-10-30
aktualnosci

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych,

W dniu 12 lipca 2007 roku ukazała się Uchwała XIII/405/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa oraz Zarządzenie nr 850/2007 (załącznik) Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 pa1dziernika 2007 roku w sprawie sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.
2007-07-27
aktualnosci

SKŁADKA RENTOWA

W lipcu 2007 składka rentowa dla pracownika obniży się o 3 pkt. proc. zamiast 6,5 % wyniesie 3,5%. Od stycznia 2008 roku część składki opłacana przez pracownika zmniejszy się o kolejne 2 pkt. proc. tj. z 3,5 % do 1,5 % podstawy wymiaru.
2007-06-15
aktualnosci

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż w dniu 11 czerwca 2007 roku weszło w życie zarządzenie Prezydenta regulujące proces udzielania zamówień publicznych tj.

Zarządzenie nr 487/2007 z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie zasad informowania o zamówieniach publicznych udzielanych przez m.st. warszawa oraz jednostki nadzorowane przez m.st. Warszawa.

Pliki do pobrania:
pobierz plik 1
pobierz plik 2
2007-05-21
aktualnosci

NOWELIZACJA USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

W czerwcu wejdzie w życie nowelizacja do Prawa zamówień publicznych przewidująca nowe, uproszczone procedury oraz podwyższająca próg podstawowy, od którego należy stosować przepisy prawa zamówień publicznych, z 6 tys. euro do 14 tys. euro. (Dz. U. Nr. 82, poz. 560).
2007-05-10
aktualnosci

Nowe uchwały

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

W dziale „akty prawne” zostały dodane dwie nowe uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 kwietnia 2007 roku:


 1. Uchwała nr VII/159/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.
 2. Uchwała nr VII/160/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiących podstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
2007-04-26
aktualnosci

Wynagrodzenie nauczycieli z tytułu przeprowadzenia egzaminu maturalnego

Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów SN z dnia 22.03.2007 r. ( sygn. akt III PZP 1/07 ) uczestnictwo nauczyciela w przeprowadzeniu egzaminu maturalnego stanowi realizacje zajęć dydaktycznych w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), a zatem odpłatną prace, która może bya powierzona w celu realizacji programu nauczania w godzinach ponadwymiarowych (art. 35 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela).
2007-04-12
aktualnosci

Zmiany w rozporządzeniach

1. Z dniem 30 marca 2007r. zmianie uleg3o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy. W ww. rozporządzeniu zmieniono § 8 pkt 19 (dotyczy pracy w trudnych warunkach) oraz zmieniono załącznik zawierający określenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych. Zgodnie z z § 2 ww. rozporządzenia znajduje ono zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2007r.

2. Z dniem 6 kwietnia 2007r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. nr 55, poz. 361).

2007-02-27
aktualnosci

Zmiana wysokości opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
Dziennik Ustaw z 2006 roku nr 225 poz. 1635
- duplikat świadectwa – 26 z3
- duplikat legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych – 9 z3
2007-02-26
aktualnosci

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

W dniu 16 stycznia 2007 roku og3oszony został Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2006 roku, które wynosi 3.026,67 z3. Wobec powyższego zgodnie z § 6 pkt. 4 i 5 Uchwały Nr LXXXIV/2881/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę, wysokość dodatku motywacyjnego wynosi:
MAKSYMALNA – 908 PLN
MINIMALNA - 151,33 PLN
« Powrót do strony głównej